Vår verksamhet

Vår värdekedja – de fyra stegen

 

1. Prospektering

Zinkgruvan Mining prospekterar  både ovan och under jord i Zinkgruvan.
På 1980-talet satte företaget som mål att alltid ha minst 10 års malmreserv. Ända sedan dess har det målet uppnåtts, det vill säga att varje år har lika mycket ny malm hittats som det har brutits under året. I snitt investerar Zinkgruvan Mining 100 miljoner i prospektering varje år.

 

2. Brytning

All brytning i Zinkgruvan sker under jord på mellan 350 och 1 350 meters nivå.
Huvudnivån – där verkstäder, kontor och matsal finns -hittas idag på 800 meters djup. För att kunna bryta malmen drivs orter, det vill säga tunnlar, till och inuti malmen. Tak och väggar i orterna förstärks genom bergbultning och betongsprutning.  Malmen sprängs loss och efter att ha krossats underjord, fraktas malmen upp till marknivå med hiss.

Utlastning_Zinkgruvan
Utlastning

 

3. Anrikning

Ovan jord mals malmen ned till 1 millimeter i storlek. Därefter delas den malda malmen upp i flotationstankar fyllda med vatten. Därefter tillförs kemikalier och sedan tillförs luft underifrån vilket gör att mineralerna flyter upp till ytan och bildar ett skum medans gråberget sjunker till botten. Skummet med mineralet samlas ihop och vattnet avlägsnas med hjälp av filter som pressar ur vattnet. Kvar blir ett finkornigt koncentrat.

Så funkar anrikning. Klicka på bilden för att förstora den.

anrikning

 

4. Transport till kund

Koncentraten transporteras på täckta lastbilar till Otterbäckens hamn i Vänern. I Otterbäcken lastas koncentraten på fartyg med en maxlast på 4 000 ton. Fartygen tar sig via Göta Kanal och Göta Älv vidare till hamnar i norra Sverige, Finland, Norge, Asien och västra Europa för transport till våra kunder. I snitt avgår det ett fartyg med koncentrat i veckan från Otterbäcken.

 

 

Gruvan i tvärsnitt

zinkgruvan kopia

En snittbild av gruvan. Gruvan består av tre olika malmkroppar som nås via antingen två hisschakt eller en dagramp. På bilden är redan utbrutna fyndigheter markerade med vit färg, identifierade resurser av zink-och blymalm med blått och gult och kopparmalm med rött. Den feta svarta linjen visar dagrampen som stod färdig 2010.