Hållbarhet

 Bild1

Ett modernt samhälle behöver metaller. För Zinkgruvan Mining är öppenhet och långsiktighet viktiga förutsättningar för att vi ska kunna vara en framgångsrik producent av basmetaller. Ett aktivt hållbarhetsarbete är en viktig utgångspunkt. Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas.

Våra tre fokusområden i vårt hållbarhetsarbete är miljömässig hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet.

 

 

1. Miljömässig hållbarhet

Zinkgruvan Minings ambition är att lämna ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt. Arbetet drivs på många områden.

 

– Mer effektiv energianvändning

Ett mål är att minska energiförbrukningen genom energieffektiviserande förbättringar. Ett exempel är den värmeväxlare som 2014 installerats i ett av våra ventilationsschakt, Kristinaschaktet. Värmen i den luft som släpps ut överförs numera till den nya luften som trycks ner i gruvan. Förvärmningen är nödvändig för att undvika isbildning i schakten till följd av kondens. För förvärmning i Kristinaschaktet användes tidigare omkring 300 kubikmeter eldningsolja under en genomsnittsvinter.

Alla företagets byggnader ovan jord värms nu av den pelletspanna som installerades år 2016, och som då ersatte oljeeldad uppvärmning. Tack vare pelletspannan har företagets kostnader för uppvärmning sjunkit – och dessutom gjorde vi en miljövinst. Win-win!

All vår el levereras från förnybara källor.

 

– Teknik i världsklass

Ett gruvbolag är enligt svensk lag skyldigt att ta ansvar för hela sin cykel: att starta upp, att driva och att avveckla och avsluta sin verksamhet. Ansvaret för ett ständigt växande magasin av överbliven anrikningssand är en komplex miljöfråga. Under 2017 tog företaget en ny damm i bruk för slutförvaring av anrikningssand. Det är en damm i världsklass, med avancerad övervakningsteknik. Den är även jordbävningstestad och ska klara en sjua på richterskalan. Zinkgruvans standard blir nu prejudikat för andra gruvor.

 

– Pågående gruvvattenprojekt

Kraven på hur mycket färskvatten gruvan gör av med i produktionen blir striktare. Vi arbetar med att öka vår återanvändning av vatten, och vi undersöker också möjligheten att återvinna värmen ur det vatten som pumpas upp från gruvan.

 

 

2. Ekonomisk hållbarhet

Zinkgruvan Mining är Askersunds kommuns största privata arbetsgivare och bidrar med de skatteintäkter företaget genererar till områdets välfärd. Varje gruvarbetare genererar mellan tre och fyra jobb för entreprenörer och leverantörer. Zinkgruvan Mining behöver vara finansiellt starkt för att kunna fortsätta vara ett innovativt och ansvarstagande företag som bidrar till välstånd och samhällsutveckling.

 

– Effektiv användning av naturresurser

Gruvan har varit igång i 160 år! Det om något vittnar om en långsiktig, hållbar satsning. Vi utnyttjar den resurs vi har, vilket är ett ansvarsfullt sätt att bedriva gruvdrift på.

 

– Lönsamhet grunden för hållbarhet

Priset på vår produkt sätts av världsmarknaden. Vi kan aldrig påverka prissättningen av basmetaller. Vi kan heller inte göra vår produkt mer attraktiv genom t ex god design eller flashig marknadsföring. Det ena vi kan påverka är våra egna kostnader. Därför har vi ett ständigt fokus på att hålla kostnaderna nere. Vår ambition är att fortsätta vara en effektiv verksamhet.

 

– Satsning på nyföretagande

En långsiktig satsning på att bredda näringslivet lokalt görs nu i Zinkgruvan Minings regi. Företaget sponsrar entreprenörsutbildningar inom vitt skilda branscher för att uppmuntra till nyföretagande och att stötta det lokala näringslivet.

 

 

3. Social hållbarhet

Zinkgruvan Mining ska vara en säker och attraktiv arbetsplats. Vi vill också utöva ett positivt inflytande på våra affärspartners och vår närmiljö. Hälsa och säkerhet för våra medarbetare och underleverantörer kommer i första hand i allt vi gör. Som ett ledande företag inom hälsa och säkerhet främjar vi människors välbefinnande på våra verksamhetsorter.

 

Vårt sociala ansvar betyder att vi agerar långsiktigt, visar respekt och sätter säkerheten först. Ända sedan Zinkgruvan började sin verksamhet har vi varit en internationell arbetsplats. Inledningsvis med belgare och tyskar, senare med både internationellt verksamma entreprenörer och medarbetare som arbetskraftsinvandrat från olika länder. På 1970-talet började de första kvinnorna arbeta under jord, och idag är företaget en arbetsplats med män och kvinnor på alla positioner. Vi tror att mångfald och jämställdhet bidrar till att öka verksamhetens lönsamhet och ställning som en attraktiv arbetsgivare.