Seismiska händelser

En seismisk händelse sker när det naturliga tryck som finns i berget omfördelas och i sin tur ger upphov till rörelser i berget. Seismiska händelser kan bero på geologiska händelser men kan också ha sitt ursprung i gruvdrift. De rörelser som uppstår på grund av gruvdriften är för det mesta små.

Mätningar

Zinkgruvan har installerat ett seismiskt övervakningssystem under jord. Så kallade geofoner mäter ständigt den seismiska aktiviteten. Geofonerna ger information om storleken på rörelsen och dess ungefärliga position. Däremot går det inte att exakt förutsäga seismiska händelser. Informationen som övervakningssystemet ger sammanställs, analyseras och utgör ett stöd för gruvans säkerhets- och produktionsplanering.

Vibrationer

En vibration är en svängningsrörelse som uppstår i samband med att vi spränger under jord eller som uppstår på grund av annan seismisk aktivitet. För att mäta vibrationer på markytan har vi fem mätpunkter ovan jord som täcker upp våra produktionsområden. Kartan nedan visar placeringen av dessa mätstationer. Storleken på vibrationerna vid markytan beror på flera faktorer, som till exempel djup, sprängningens storlek och bergets sammansättning.

kartamatningar

 

Vanliga frågor och svar

 

Vad är en seismisk händelse?

En seismisk händelse är när en hastig omflyttning av tryck sker under jord som är tillräcklig för att berget ska spricka.

 

Hur uppstår en seismisk händelse?

Gruvdrift under jord innebär att bergsmassor skjuts loss. De tomrum som uppstår återfylls men trots detta kan hastiga förändringar av bergstrycket ske som gör att en seismisk händelse sker.

 

Finns det någon risk att hus rasar?

Nej, de seismiska händelserna i Zinkgruvan som orsakas av gruvdriften är inte stora nog för att det ska kunna ske.

 

Kommer boende behöva flytta på grund av rasrisk?

Nej, berggrunden och även vår brytningsmetod ser mycket annorlunda ut än i exempel Kiruna.

 

Går det att minska vibrationerna?

Utifrån det material som samlas in planeras den fortsatta gruvbrytningen. Exempelvis kan volymen på de berg som skjuts justeras liksom mängden sprängmedel. Men gruvdriften kommer även fortsättningsvis ge upphov till seismiska händelser och vibrationer.