Uppdatering pågående mark-och vattenundersökningar i Åmmeberg

Miljötekniska undersökningar

Under 2017 har Zinkgruvan Mining genomfört fortsatta miljötekniska undersökningar på de platser i Åmmeberg där en noggrann kartläggning har visat att det tidigare har bedrivits industriell verksamhet. Undersökningen utgör en del av den allmänna inventering och undersökning av tidigare industriområden som har pågått runtom i Sverige sedan en lägre tid. Totalt finns det cirka 80 000 misstänkt förorenade områden runtom i landet, varav 4 200 finns i Örebro län. Läs mer på Länsstyrelsen i Örebros hemsida. Länsstyrelsen i Örebro Län är tillsynsmyndighet för arbetet.

Provtagning på platser med koppling till tidigare industriell verksamhet

I Åmmeberg finns ett av Sveriges äldsta industriområden med ett rikt industriellt arv som sträcker sig tillbaka till mitten av 1600-talet. De pågående miljötekniska undersökningarna syftar till att studera jord- och vattenförhållandena och förekomsten av metaller i mark och vatten, något som ofta finns på platser där industriell verksamhet har bedrivits under en längre tid. Provtagningarna har pågått under våren, sommaren och en bit in på hösten 2017.

I nästa steg kommer provsvaren analyseras

Provsvar från de pågående undersökningarna har rapporterats in till Länsstyrelsen och kommer nu att analyseras vidare för att ge en helhetsbild av mark- och vattenförhållandena i det undersökta området. Berörda markägare har informerats och kommer även fortsatt att informeras löpande.

 

Vid frågor om den pågående undersökningen är du välkommen att kontakta någon av följande:

Monika Andersson på Zinkgruvan Mining

Telefon: 0583-82 203, E-post: monika.andersson@lundinmining.com

 

Ylva Hedene på Länsstyrelsen i Örebro

Telefon: 010-224 86 69, E-post: ylva.hedene@lansstyrelsen.se

 

Lisa Arnwald Storm på Länsstyrelsen i Örebro

Telefon: 010-224 86 62, E-post: lisa.arnwald.storm@lansstyrelsen.se

 

dedede

Bilder ovan från industriområdet i Åmmeberg vid mitten av 1900-talet jämfört med idag. I Åmmeberg anrikades under perioden 1860-1977 zink-och blymalm av gruvans dåvarande belgiska ägare Vieille Montagne och skeppades sedan vidare till västeuropa. Malmindustrin var avgörande för den snabba framväxten av ett levande samhälle i både Åmmeberg och Zinkgruvan. Under 1980-talet efterbehandlades delar av området och en golfbana anlades.