Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hem / Hållbarhet / Miljömässig hållbarhet

Tillsammans för en hållbar värld
och ett starkt Zinkgruvan Mining

Miljömässig hållbarhet

Den gröna omställningen börjar under jord. Här – i mineraler som blir till metaller – finns källan till en mer hållbar framtid och ett starkt, konkurrenskraftigt Zinkgruvan Mining. Framgången skapar vi tillsammans genom att ta hand om mark, luft, vatten och biologisk mångfald som påverkas av vår verksamhet.

Zinkgruvan Mining sitter på en del av lösningen när världen behöver råmaterial till nya fossilfria produkter. I Zinkgruvan bryter vi nämligen zink, koppar och blymalm. Men det är en tillgång som också kommer med ett stort ansvar. Gruvdrift innebär en påverkan i naturen som ger avtryck på miljön. Så när vi drar vårt strå till stacken måste vi göra det med största möjliga omtanke om miljön runt omkring oss.

Zinkgruvan Minings miljö- och klimatarbete

Luft, vatten och biologisk mångfald

Vi följer upp vår verksamhets påverkan på omgivningen regelbundet. Det gör vi bland annat genom att mäta yt-och grundvattenkvalitet, flöden och vattennivåer. I slutet av 2024 driftsätter vi ett eget vattenreningsverk. Det innebär att vår vattenreningsprocess blir ännu bättre.

Vi jobbar med att minimera damning – bland annat med hjälp av gröna områden på och omkring vårt industriområde, så kallade gröna ridåer. Det förebygger damning från verksamheten och skapar en bättre arbetsmiljö. Grönområdena, och framförallt ängsmarkerna, främjar dessutom den biologiska mångfalden genom att gynna pollinerande insekter.

Klimat och energi

Sverige ska bli fossilfritt 2045 (det innebär att senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären).

Vi vill gå fram snabbare och gör en gemensam satsning med andra gruvor för att få till en fossilfri fordonsflotta redan år 2035.

Vi har redan sedan några år tillbaka ställt om till att enbart använda el från förnyelsebara energikällor, solenergi och grön el till 100%.

Dammsäkerhet och god avfallshantering

Efter att vi har brutit och anrikat malmen, blir det två restprodukter kvar – gråberg och anrikningssand. Gråberg, som är det berg vi spränger loss för att komma till malmen, använder vi för att bygga våra dammar, eller som det också kallas – sandmagasin. Vårt sandmagasin heter Enemossen.  I ett senare steg, efter att malmen har malts och mineralerna har utvunnits kvarstår anrikningssand som pumpas ut till vårt sandmagasin.

Dammarna är mycket noggrant övervakade. För att inte ta mer mark än nödvändigt i anspråk höjer vi primärt de befintliga dammarna och bygger vid behov nya i anslutning till de befintliga vid Enemossen. Vi jobbar alltid i enlighet med bästa praxis och branschstandard.

3 hållbara områden

1. Miljömässig hållbarhet

Zinkgruvan Minings ambition är att lämna ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt. Arbetet drivs på många områden.

Bland annat arbetar vi för en mer effektiv energianvändning och all vår el kommer från förnybara källor. Vi tar även ansvar för att hela produktionscykeln från uppstart till avveckling sker på ett hållbart sätt.

Läs mer om vårt arbete för miljömässig hållbarhet

2. Ekonomisk hållbarhet

Zinkgruvan Mining är Askersunds kommuns största privata arbetsgivare och bidrar med de skatteintäkter företaget genererar till områdets välfärd.

Varje gruvarbetare genererar mellan tre och fyra jobb för entreprenörer och leverantörer. Zinkgruvan Mining behöver vara finansiellt starkt för att kunna fortsätta vara ett innovativt och ansvarstagande företag som bidrar till välstånd och samhällsutveckling.

Läs mer om vårt arbete för ekonomisk hållbarhet

3. Social hållbarhet

Zinkgruvan Mining ska vara en säker och attraktiv arbetsplats. Vi vill också utöva ett positivt inflytande på våra affärspartners och vår närmiljö.

Hälsa och säkerhet för våra medarbetare och underleverantörer kommer i första hand i allt vi gör.

Som ett ledande företag inom hälsa och säkerhet främjar vi människors välbefinnande på våra verksamhetsorter.

Läs mer om vårt arbete för social hållbarhet