Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Charlotte pratar biologisk mångfald i EU-parlamentet

Publicerat den: 2022-05-30

Den andra juni presenteras konceptet Mining with Nature som en del av EU Green Week vid EU-parlamentet i Bryssel. Presentationen sker genom ett seminarium arrangerat av Svemin och en av talarna är Zinkgruvan Minings miljöchef – Charlotte Odenberger.

– Det här är väldigt viktigt. Vi ser det som nästa stora miljöproblem att ta tag i. Vi vill från branschens sida vara med och stoppa utrotningen av arter och har därför satt målet att vi ska vara med och öka den biologiska mångfalden, främst i de områden där vi är verksamma. Det här är helt rätt riktning att gå, säger Charlotte.

Hon menar att man definitivt inte behöver sitta och vänta på att frågan ska bli än mer brådskande, precis som med klimatet.

– Vi har en tydlig färdplan och då är det också lättare att få med frågan i projekt och strategier framåt. Det blir en självklar del i hur vi på Zinkgruvan Mining arbetar.

Gruvbranschen är först ut med en färdplan om biologisk mångfald och Charlotte beskriver den som en trappa:

– Det betyder att vi inte ska bidra till att arter försvinner. Vi ska behålla de vi kan, eller flytta dem. Sedan ska vi stegvis jobba oss uppåt och tillföra naturvärden genom att till exempel skapa eller restaurera våt- och ängsmarker och bättra på skogsområden genom att exempelvis tillföra död ved för arter som trivs på dessa platser. Vi ska bedriva vår gruvdrift i samklang med naturen så långt det går.

För en icke insatt i branschen kan kanske gruvnäring och biologisk mångfald kännas som ett omaka par. Men Charlotte förklarar att så inte alls är fallet.

– I och med att vi är en underjordsgruva är vårt avtryck mindre jämfört med ett stort dagbrott. Men vi har fortfarande ett stort industriområde med sandmagasin. Därför gäller det att dels kompensera för historien, dels kompensera framåt så att man tillför värden för de markanspråk vi tar.

Hösten 2020 tillträdde Charlotte sin tjänst som miljöchef och sedan dess har frågan kring biologisk mångfald varit en självklarhet att arbeta med, både på miljöavdelningen men också i ledningsgruppens strategiarbete.

– Det har gjorts arbete tidigare, men inte lika strukturerat som nu skulle jag säga. När jag började min tjänst satte vi oss och prioriterade vilka av FN:s hållbarhetsmål vi skulle arbeta med. Biologisk mångfald var ett självklart mål att ha med, och branschens färdplan sätter extra fokus på frågan och visar vägen.

Vad exakt är det du ska göra i Bryssel?

– Jag ska åka dit med Svemin och ett antal andra miljöchefer. Vårt huvudmål är att sätta den svenska gruvan och vårt hållbarhetsarbete på kartan och knyta kontakter. Men vi ska också belysa hur detaljstyrd EU lagstiftning riskerar att försvåra tillståndsprövningar och fortsatt gruvbrytning i vårt land. Vi har fått till fina möten och det beror nog mycket på att man i Europa ser att Sverige och Finland kan bidra med metaller inom EU. Det är särskilt viktigt nu med tanke på Ryssland. Vi ska berätta om hur bra vi är och hur liten koldioxidpåverkan vår gruvdrift i Sverige har jämfört med andra länder. Vi är med och bidrar till den gröna omställningen eftersom vi producerar metaller på ett miljömässigt sätt.

Varför är er medverkan viktig?

– Varje gruva är unik och därför måste vi i branschen vara med och komma med input innan nya lagar som exempelvis taxonomin och IED-direktivet författas. Sverige har redan en av världens hårdaste miljölagstiftningar och det är därför viktigt att det finns utrymme i ny EU lagstiftning att länder som Sverige får implementera lagarna på ett bra sätt. Det är viktigt att vi är där och påverkar innan lagarna författats, det är nu vi kan påverka. Green Week är ett jätteviktigt arrangemang. Det känns spännande och bra och jag brinner ju för miljöfrågorna, att vi ska vara så hållbara som möjligt för nuvarande och kommande generationer, säger Charlotte.

Skribent: Maria Eremo

Mining with Nature

  • Svemins projekt Mining with Nature ska skapa en samlad bild av vilka frågor kopplade till biologisk mångfald som är relevanta för gruvnäringen, både i omvärlden och i Sverige. Målet är att det ska bli lättare för branschen och de enskilda företagen att förstå risker och möjligheter och att sätta mål för sitt organisationsspecifika arbete.
  • Projektet leds av konsultföretaget Ecogain som är specialister på hållbar markanvändning och biologisk mångfald.
  • I huvudsak har arbetet fram till för ett par år sedan handlat om att återplantera skog och att gröngöra industriområden och deponier. Nu har allt fler insatser kommit att inriktas på att kompensera för förlorade naturvärden och på att skapa ekologiska mervärden. Flera av Svemins medlemsföretag är redan pionjärer inom området.

Källa: svemin.se

Charlotte Odenberger, anrikningschef