Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Den biologiska mångfalden inventeras vid Enemossen

Publicerat den: 2021-09-20

– Vi verkar för biologisk mångfald i alla projekt vi arbetar med. När vi tar markområden i anspråk ser vi till att minimera vår påverkan på naturen, att arter flyttas om det behövs eller att vi ekologiskt kompenserar på andra sätt, säger miljöchef Charlotte Odenberger.

Just nu utförs en naturinventering runt sandmagasinet Enemossen inför en utökning av magasinet som påbörjas under 2022. Vårt sandmagasin Enemossen har under dryga 40 år lagrat den anrikningssand som inte gått åt till återfyllnad av gruvan.

2017 utökades området när Östra Enemossen togs i drift och nu är det alltså dags för nästa utbyggnad, Enemossen Norra. Utbyggnaden är en del av Zinkgruvans aktuella miljötillstånd.

– Att göra en inventering av naturvärden runt sandmagasinet är en viktig del i det förberedande arbetet när vi tar ytterligare mark i anspråk, berättar Charlotte Odenberger. Under de senaste veckorna har vi haft Marina Östergren, Ekolog på WSP på plats för att göra naturinventeringen i området.

Under inventeringen undersöks mångfalden av både djur-, växtarter och deras livsmiljöer som kan behöva skyddas. Det är viktigt att en naturinventering utförs i ett tidigt stadie för att ha största möjliga förutsättningar att skapa mervärde för den biologiska mångfalden.

Vi på Zinkgruvan Mining arbetar enligt den etablerade hänsynshierarkin. Det innebär att vi utvärderar om vi kan:

• I första hand undvika påverkan

• I andra hand minimera påverkan som inte kan undvikas med olika hänsynsåtgärder

• Som tredje åtgärd restaurera påverkan genom exempelvis ekologisk efterbehandling

• Som fjärde åtgärd kompensera kvarstående påverkan. Kompensation blir aktuell först efter att all rimlig hänsyn tagits för att undvika och begränsa den negativa påverkan.

FAKTA OM SANDMAGASINET ENEMOSSEN

• Sandmagasinet Enemossen anlades 1976 då anrikningen flyttade från Åmmeberg till Zinkgruvan

• Östra Enemossen som togs i drift 2017 ligger vägg i vägg med ursprungliga Enemossen,

• Östra Enemossen går upp till 195,5 meter m.ö.h. och rymmer 6 miljoner kubikmetersand.

• Området Norra Enemossen med plats för 3,3 miljoner kubik ska börja byggas under 2023-2024 och planeras att driftas 2027. Avverkning och geoteknik påbörjas nästa år, 2022.

• Av avfallet från gruvan går 45 % till återfyllnad och 55 % till deponi.