Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Zinkgruvan Mining med och skapar gruvnätverk i Bergslagen

Publicerat den: 2020-11-11

Det nationella strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation startar nu upp en nod i Bergslagen. Syftet är att stärka samarbetet och möjligheterna för aktörer inom gruv-och mineralnäringen i området.

 Zinkgruvan Mining är en av initiativtagarna till nätverket tillsammans med Epiroc, Boliden och Örebro Universitet. VD Staffan Sandström ser många fördelar med en innavationsnod i Bergslagen.

–  Genom att knyta samman de redan starka aktörerna som finns i området med nya aktörer kan vi skapa förutsättningar för ytterligare utveckling inom bland annat elektrifiering, automation och digitalisering. Det är den omställningen som gruvnäringen nu befinner sig i med stora behov av så väl tekniska lösningar som kompetens, där det stärkta samarbetet med Örebro Universitet ska bidra.

 Jenny Greberg, programdirektör för Swedish Mining Innovation är väldigt positiv till att man fått igång satsningen och har sett en tydlig viljeinriktning från aktörerna i området.

– Med en förlängd arm i Bergslagen tror vi att vi kan åstadkomma stor nytta relaterat till innovation inom gruv- och mineralindustri. Vi ser framför oss hur satsningen kan leda till att utveckla samverkansformer, framförallt genom högre engagemang från små och medelstora företag och större samverkan mellan akademi och industri, säger Jenny.

Swedish Mining Innovation Bergslagen kommer att bemannas av Lotta Sartz på Örebro Universitet och har en styrgrupp med representanter från Epiroc, Zinkgruvan Mining, Boliden/Garpenberg, Örebro Universitet, Region Örebro och Swedish Mining Innovation som kommer att sätta inriktningen och stötta verksamheten.

– Förstudien visade oss att ökningen av AI, digitalisering och automatisering har en enorm potential för gruvsektorn. Att hitta synergier mellan våra regionala styrkor inom AI och automatisering, våra regionala behov från gruvsektorn och den nationella plattformen Swedish Mining Innovation kommer att leda till en win-win för hela Sverige. Vår medverkan i innovationsprogrammets projektledning visar tydligt vår gemensamma vilja och ambition att arbeta tillsammans, säger Amy Loutfi, professor i informationsteknologi vid Örebro universitet.

Till grund för satsningen ligger den förstudie Swedish Mining Innovation genomförde under 2018 och som drevs av Epiroc, Zinkgruvan Mining, Alfred Nobel Science Park och Örebro universitet. Förstudien resulterade i Innovationsagenda Bergslagen som visar på goda möjligheter för regionen och behovet av att kraftsamla klustret i Bergslagen och knyta det än närmre det nationella gruvinnovationssystemet

Swedish Mining Innovation Bergslagen finansieras av Region Örebro, Örebro universitet, Epiroc, Zinkgruvan Mining, Boliden och Swedish Mining Innovation.